Röda Korset, Malmökretsen — Malmö

Malmökretsen söker frivilligledare för cykelskolorna i Lindängen och Seved

Spara

Sista anmälningsdatum

2022-01-30

Beskrivning

Du behövs!
Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivilligledare leder du de frivilliga i verksamheten och säkerställer att de får den introduktion, utbildning och det stöd som krävs för uppdraget. Som frivilligledare inom cykelskolan bidrar du till att människor lär sig att cykla, utveckla sitt självförtroende och övervinna sina rädslor. Cykla är inte bara att ta sig fram. Det är också ett sätt att ta sig in i samhället. Att kunna cykla förbättrar deltagarnas möjlighet att kunna transportera sig i sin stad och därigenom minska utanförskap och ofrivillig isolering. Verksamheten bidrar även till ett ökat nätverk samt språkträning. Många påtalar hur viktigt det är att kunna cykla tillsammans med sina barn och känna trygghet i att man kan regler på vägarna. Flera vill gärna lära sig cykla då det kan vara avgörande om man får ett arbete eller inte. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter.
Uppdragsbeskrivning  
Du förväntas:  
 • i samråd med verksamhetsutvecklare och frivilliga planera och utveckla verksamheten utifrån de lokala behoven. 
 • identifiera behov av frivilliga och därmed rekrytera och introducera nya frivilliga i verksamheten. 
 • säkerställa att frivilliga har kunskap om grundprinciper och värdegrund. 
 • säkerställa att frivilliga har gått de utbildningar som krävs för uppdraget. 
 • säkerställa att frivilliga skriver under överenskommelse och tystnadsförsäkran. 
 • hantera utdrag från belastningsregister i de verksamheter som kräver det. 
 • säkerställa att frivilliga har det stöd som krävs för uppdraget, både praktiskt och psykosocialt.  
 • hantera svåra samtal som kan uppstå med enskild eller i grupp. 
 • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget. 
 • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.  
Omfattning  
Du åtar dig att:  
 • i samråd med verksamhetsutvecklare och verksamhetens karaktär identifiera omfattningen för uppdraget. 
 • planera och genomföra rekryteringsinsatser. 
 • terminsvis planera för verksamhetsträffar och frivilligvård. 
 • kontinuerligt genomföra uppföljningssamtal samt avslutningssamtal med frivilliga som avslutar sitt uppdrag.  
 • årligen föreslå och följa upp verksamhetsplan och budget till kretsstyrelse.   
Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.  
För att kunna utföra uppdraget behöver du:  
 • ha förmåga att planera, leda och organisera. 
 • skapa en trivsam och trygg stämning i verksamhetsgruppen. 
 • ha ett coachande förhållningsätt.  
 • erfarenhet av konfliktlösning då svåra samtal och konflikter kan förekomma i gruppen. 
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner samt att kunna skilja på egna och andras behov.  
Svenska Röda Korset 
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.  
Vi har sju grundprinciper:  
 Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet   
 
 

Minsta åtagande

Cykelskolan är på Seved eller Lindängen i Malmö, en gång i veckan.

När och var sker uppdraget

Cykelskolan är på Seved eller Lindängen i Malmö, en gång i veckan.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Dag

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen