768 volontäruppdrag

Vi menar att värdet i ideellt engagemang inte bara skapas av att människor frivilligt ger av sin tid till en organisation. Den som engagerar sig får också mycket tillbaka, till exempel social gemenskap och utlopp för sina intressen.

 

Ideellt engagemang förebygger utanförskap

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för. När de gör det bygger de tillit, förtroende och gemenskap – socialt kapital. Detta sociala kapital förebygger utanförskap i samhället. Engagemanget är dessutom en möjlighet att vara med och påverka samhället.

Samhällsutvecklingen gynnas av ideella initiativ

Det ideella engagemanget i föreningslivet är en grogrund för både innovation och samhällsbygge. Till exempel var det ideella organisationer som startade många av dagens centrala samhällsfunktioner, som hemtjänst, barnavårdscentraler och bibliotek.

Det finns även moderna exempel på innovationer som startat i den ideella sektorn. Ett av dem är Rättviseförmedlingen. Deras nätverk av rättviseförmedlare hjälper projekt, organisationer och medier att hitta kompetens och korrigera skevheter i samhället och motverka exempelvis en sned könsfördelning. Ett annat exempel är Skjutsgruppen. Det är en ideell samåkningsrörelse, där människor samåker med vänners vänner. I rörelsen finns tusentals privatpersoner som delar fordon, bland annat för att det är miljövänligt.

Ideellt engagemang bygger på frivillighet

En utgångspunkt för oss på Volontärbyrån är att ideellt engagemang ska vara frivilligt. Engagemanget blir bäst för alla när det utgår från individens egen vilja och inte baseras på plikt eller tvång. Det ska därför inte vara en förutsättning för att få till exempel bidrag eller betyg.

NY RAPPORT
Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden.
Ta del av Volontärbyråns inspelade webbinarier och utbildningar med fokus på omställningen föreningar gjort iom coronapandemin.
Engagemanget kan inte pausa
Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor.