Volontärbarometern 2023

De flesta engagerar sig i barn och ungdomsfrågor och oro för samhällsutvecklingen och medmänsklighet är drivkraften bakom engagemanget.

Volontärbarometern 2023

Nu har Volontärbarometern 2023 lanserats, Volontärbyråns årliga rapport om det ideella engagemanget. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

Årets undersökning innehåller, som tidigare år, siffror om vad volontärer ägnat sig åt, och vad som är viktigt för de som har engagerat sig ideellt. Bland annat visar den att de flesta engagerar sig i barn och ungdomsfrågor samt att oro för samhällsutvecklingen och medmänsklighet är drivkraften bakom engagemanget.

Ladda ned Volontärbarometern 2023 här

Medmänsklighet den främsta drivkraften

Att hjälpa och stödja andra, göra något konkret och påverka samhället i en positiv riktning. Det är volontärernas främsta drivkrafter till engagemang. Däremot är meriter till cv eller en känsla av plikt eller skuld sällan det som motiverar till engagemang. De mest populära uppdragen som förmedlades genom Volontärbyrån under 2022 handlade bland annat om olika typer av engagemang för människor på flykt från Ukraina samt stödinsatser kring jul och nyår. 

Engagemang på distans minskar

Det är tydligt att pandemin hade en stor påverkan på var man engagerar sig, det vill säga en förflyttning till det digitala rummet på distans. Men nu tycks det ske en återgång till allt mer normala förhållanden och allt mer av engagemang sker helt på plats. 69 procent engagerar sig helt på plats och 23 procent delvis på plats och delvis digitalt. Endast åtta procent engagerade sig helt på distans, vilket är en markant minskning från 2020 då siffran var 29 procent.  

Höjdpunkter från Volontärbarometern 2023

97 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
94 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
67 % av de unga volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet 
62% av volontärerna känner sig mindre ensamma tack vare engagemanget

Om Volontärbarometern

Volontärbarometern utkommer i år för artonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i februari och mars 2023 genom en enkät som skickades ut till alla de 6 024 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på volontarbyran.org under 2022. Totalt svarade 1 605 personer på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2022. 418 föreningsrepresentanter svarade på enkäten. 

Ladda ned tidigare upplagor av Volontärbarometern nedan

Läs mer