Personuppgiftspolicy: samordnare

Volontärbyrån behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. När vi registrerar och behandlar dina personuppgifter har du rätt till information om hur vi gör detta.

Så hanterar vi dina personuppgifter 

I samband med att du skapar ett konto på Volontärbyrån behöver du registrera vissa 
personuppgifter. Som användare av Volontärbyråns webbförmedling kommer dina 
personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter 
som vi behandlar om dig är exempelvis namn, telefon, e-postadress och IP-nummer.
Ändamålet med att behandla dina personuppgifter är att förmedla kontakt mellan dig och din 
organisation och de som anmäler intresse till era volontäruppdrag. Exempelvis skickar vi ditt 
namn och kontaktuppgifter till personer som skickar intresseanmälningar till de uppdrag som 
du registrerar på Volontärbyrån. Din organisation får personuppgifter från de som anmäler 
sitt intresse och din organisation blir då personuppgiftsansvarig tillsammans med 
Volontärbyrån. 

Volontärbyrån kan också komma att behandla dina personuppgifter för användarenkäter, 
marknadsföring, statistik, forskning och förbättring av verksamheten. När du samtycker till 
behandling av dina personuppgifter godkänner du också att Volontärbyrån skickar 
användarinformation till dig. Du kan när som helst välja att inte längre få denna information 
genom av avregistrera dig från de utskick vi gör. Volontärbyrån lagrar dina uppgifter så länge 
de behövs för de ändamål som de behandlats för. Vid all hantering av dina personuppgifter 
iakttar vi största försiktighet och respekt. 

Vi kommer inte att lämna vidare personuppgifter till tredje part som Volontärbyrån inte har en 
relation till. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till utvalda företag och 
organisationer som Volontärbyrån samarbetar med för nödvändig behandling för 
Volontärbyråns räkning. Vi kan exempelvis använda din e-postadress för att kunna 
genomföra våra användarenkäter via företaget SurveyMonkey. Användning, utlämnande eller 
bevarande av personlig information kan också vara nödvändig för att tillmötesgå lag, 
förordning, juridisk process eller begäran från myndighet. 
Du som minderårig men över 13 år kan på samma sätt som vuxna använda Volontärbyråns 
förmedling och omfattas av samma policy för behandling och lagring av personuppgifter som 
vuxna användare.


Dina rättigheter 

Det är du själv som avgör om du vill lämna och registrera personuppgifter till oss. Du har rätt
att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att begära att
vi rättar eventuella felaktigheter i dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du
också rätt att begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, att dina personuppgifter
ändras eller raderas, att invända mot behandlingen och rätt till dataportabilitet av dina
personuppgifter. En begäran om något av det nämnda kan skickas till
[email protected]. Du kan också komma att behöva kontakta den ideella organisation du anmälde intresse till eftersom de också är personuppgiftsansvariga. Du har rätt att vända dig till Datainspektionen med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen. Volontärbyrån önskar dock att du i första hand vänder dig till oss för frågor kring vår personuppgiftsbehandling. 

Kontakt 

Volontärbyråns huvudman Forum – idéburna organisationer med social inriktning är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Postadress:  Box 17011, 104 62 Stockholm
08-24 14 00 
Organisationsnummer: 802018-0488

Kontaktperson Volontärbyrån: Calle Norling, [email protected], telefon: 
0771-24 14 00

Genom att du lämnar samtycke till ovanstående bekräftar du att du mottagit och godkänt 
denna personuppgiftspolicy.