Ideellt engagemang berikar vårt samhälle

Bilder

Det ideella engagemanget ger mycket till såväl vårt samhälle i stort som till den som engagerar sig, till exempel social gemenskap och utlopp för intressen.

Ideellt engagemang förebygger utanförskap

Ideellt engagemang handlar om att människor går ihop och gör saker tillsammans för något de brinner för. När de gör det bygger de tillit, förtroende och gemenskap – socialt kapital. Detta sociala kapital förebygger utanförskap i samhället. Engagemanget är dessutom en möjlighet att vara med och påverka samhället.

Samhällsutvecklingen gynnas av ideella initiativ

Det ideella engagemanget i föreningslivet är en grogrund för både innovation och samhällsbygge. Till exempel var det ideella organisationer som startade många av dagens centrala samhällsfunktioner, som hemtjänst, barnavårdscentraler och bibliotek. Det finns även moderna exempel på innovationer som startat i den ideella sektorn, som kvinnojourer, Missing People och Skjutsgruppen.

Ideellt engagemang bygger på frivillighet

En utgångspunkt för oss på Volontärbyrån är att ideellt engagemang ska vara frivilligt. Engagemanget blir bäst för alla när det utgår från individens egen vilja och inte baseras på tvång eller är en förutsättning för att få till exempel bidrag eller betyg.