”Det handlar om grundläggande demokratiska värden så som rätten att vara delaktig i samhället på lika villkor”

”Det handlar om grundläggande demokratiska värden så som rätten att vara delaktig i samhället på lika villkor”
Ökad kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, mer rörligt material och mer resurser för stödjande verksamhet. Elisabeth Sundström Graversen, kanslichef på Riksförbundet Attention, berättar om hur föreningslivet kan bli mer tillgängligt för fler, både på lång och kort sikt. 
Attention är en intresseorganisation för personer med NPF, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, så som adhd, autism, tourettes syndrom och språkstörning. Elisabeth upplever att föreningslivet är mer inkluderande för personer med NPF-diagnos idag än tidigare eftersom det finns en bredare kunskap om tillgänglighets- och inkluderingsfrågor. Samtidigt nämner hon att det fortfarande finns en del utmaningar framåt: 
  För personer med NPF finns det en utmaning att diagnosen oftast inte syns utanpå, vilket kan leda till svåra situationer i bemötandet med personer som saknar förståelse för hur personer med NPF fungerar. 
Elisabeth menar att det är viktigt att föreningar och volontärsamordnare får ökad kunskap om NPF-diagnoser, då det kan vara extra viktigt för en person med NPF att få ett bra första bemötande eftersom det kan vara avgörande för att personen ska vilja fortsätta sitt ideella engagemang. 

Rätten att vara delaktig på lika villkor 

En av de långsiktiga utmaningar som Elisabeth identifierar när det gäller att göra föreningslivet tillgängligt för personer med funktionsnedsättning är den ekonomiska aspekten relaterad till bidragsansökningar. Hon betonar behovet av att som förening kunna söka extra finansiering för att kunna erbjuda det stöd som krävs, då det handlar om grundläggande demokratiska värden så som rätten att vara delaktig i samhället på lika villkor: 
  Vi har många engagerade individer med NPF i våra lokalföreningar. De flesta är nya i sitt engagemang och många kämpar med utbrändhet. Det krävs därför betydande stöd för att möta deras behov och upprätthålla verksamheten. Ibland saknar vi tillräckliga ekonomiska resurser för att erbjuda den hjälp som behövs. Med ytterligare resurser skulle vi kunna göra mycket mer för att främja långsiktig inkludering. 

Rörligt material kan underlätta för många 

En konkret åtgärd som Attention vidtagit för att öka tillgängligheten på kort sikt är att använda rörligt material, vilket har visat sig vara mycket effektivt för personer med NPF. Därför vill Elisabeth tipsa vidare detta till andra föreningar. 
  Vi har börjat med att spela in utbildningar och skapa mer rörligt material. Vi har fortfarande både fysiska och digitala utbildningar, men eftersom varje individ har olika behov så är det bra att kunna möta dem på olika sätt. 
Avslutningsvis betonar Elisabeth vikten av att inkludera personer med NPF i föreningslivet, då de besitter en oerhörd kraft, energi och kunskap. För Attentions egen del är det avgörande att ha en bred medlemsbas med personer som själva har NPF för att kunna driva sina intressepolitiska frågor. Utan dessa medlemmar försvinner värdefull kunskap och erfarenhet om verkligheten. 
______________________________________________________________________________________________________ 
Attention är med i referensgruppen för Volontärbyråns projekt Engagera Alla där vi med stöd från Allmänna Arvsfonden jobbar för att sänka trösklarna till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning. Läs mer om projektet här: Så ska ideellt engagemang bli tillgängligt för fler | Volontär... (volontarbyran.org)

Vill du ha mer information om projektet eller bidra på något sätt? Välkommen att höra av dig! 

Ebba Carlson, kommunikatör och projektmedarbetare 
0734-227432 

Fler berättelser

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

”Att få jobba med likasinnade och öka medvetenheten om olika samhällsfrågor motiverar mig”

Det var när hon var volontär på en annan organisation som Natalia Cardenas kom i kontakt med Föreningen för utvecklingsfrågor. Idag är hon teamleader för PR/marketing-gruppen på FUF Stockholm Södra. Som teamleader leder hon de andra volontärerna i kommunikationsarbetet och tillsammans gör dom allt från att jobba fram typsnitt och layouter till att följa upp genomförda aktiviteter.

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Lotten stärker elevers självbild genom sitt ideella engagemang

Berättarministeriet arbetar för att minska segregationens negativa konsekvenser på barns skolgång genom att erbjuda kostnadsfria skolprogram till skolor med högt socioekonomiskt index. Lotten Lidén är volontär på Berättarministeriets utbildningscenter i Göteborg.