Var går gränsen mellan att vara volontär och att vara anställd?

Bilder

Volontärbyrån har de senaste åren sett en trend där fler föreningar väljer att arvodera ideella uppdrag. Men var går gränsen mellan att vara arbetstagare och ideellt engagerad? Tydlighet mellan volontärers och anställdas uppgifter och att hitta andra sätt att motivera ideella är två av nycklarna för att inte trampa fel i lagstiftningen, menar Johan Dahlén Strömgren på Volontärbyrån och Sven Rosqvist, chefsjurist på arbetsgivarorganisationen Fremia.

Det ideella engagemanget är omfattande i Sverige och de allra flesta ideella föreningarna bygger sin verksamhet på frivilligkraft. Allt fler föreningar funderar på att arvodera sina ideella uppdrag, vilket medför att det kan uppstå osäkerhet kring var gränsen går för vad som är ideellt uppdrag och vad som är en anställning. Det finns även en risk för att det skapas en ny norm där en förväntas bli arvoderad, vilket i sin tur skulle kunna leda till att de föreningar som inte har möjlighet att arvodera får det svårare att hitta engagerade.
 
Volontärbyrån ser att det ideella engagemanget i grunden är något en gör utan att få ekonomisk ersättning, och har valt att inte publicera annonser som gäller arvoderade uppdrag, med undantaget för förtroendeuppdrag.

–Det är just lusten och viljan att bidra som motiverar personer till ideellt engagemang, inte att få ekonomisk ersättning. När man börjar ersätta människor för tiden och insatsen de gör riskerar det att gå över gränsen och bli ett dåligt betalt jobb, säger Johan Dahlén Strömgren, utbildningsansvarig på Volontärbyrån.

En av anledningarna till att föreningar väljer att arvodera är för att sänka trösklarna för dem som inte har råd att engagera sig ideellt. Det ska inte kosta något att engagera sig, och det är därför vanligt förekommande att det bjuds på måltider och reseersättning. Men var går då gränsen för vad en kan erbjuda dem som engagerar sig ideellt? Sven Rosqvist, chefsjurist på Fremia, menar att lunch och resor inte kan likställas med arvodering.

– Att ersätta kostnaden för mat, boende och resor är en konkret kostnadsersättning. Det innebär inte att man har betalt ut en lön eller ett arvode.

Det är när en monetär kompensation ges, utöver kostnadsersättningar, som föreningar kan råka kliva över gränserna för när det kan anses råda ett anställningsförhållande med en ideellt engagerad. För att undvika detta så ger Sven Rosqvist rådet att sätta tydliga ramar för vad uppdraget innebär från dag ett.

– Det sker olyckliga sammanblandningar då vi börjar sudda ut gränserna mellan volontärens uppgifter och anställdas uppgifter. Därför rekommenderar vi att det ideella uppdragen ska vara reglerade och skilja sig åt, det ska finnas tydlighet i uppgift och ansvar samt en definition av volontärskapet hos föreningen.

Det kan förstås av vissa ses som mer attraktivt när ett uppdrag är arvoderat. Men Johan Dahlén Strömgren hoppas att föreningar ändå kan uppmuntra till engagemang på andra sätt.

– Vi behöver visa på värdet av för varje enskild individ, hur är varje individ viktig för helheten i föreningen. Ideellt engagemang har mycket att erbjuda människor i form av gemenskap, meningsfullhet och en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, och det finns många sätt att motivera till ökat engagemang. 

Fler nyheter

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Välkomna Cecilia Bergh och Marcus Karlén, ambassadörer för Volontärbyrån

Volontärbyrån välkomnar två ambassadörer, Marcus Karlén och Cecilia Bergh. Genom sitt ambassadörskap kommer de bidra till att vara ansikten utåt för Volontärbyrån i olika sammanhang. Både Cecilia och Marcus fann vägen in till det ideella engagemanget genom Volontärbyrån. De uttrycker en tacksamhet för de positiva effekter som volontärskapet haft för dem själva, men även andra människor utifrån ett större sammanhang.