Ideellt engagemang – ett vaccin mot ofrivillig ensamhet

Bilder

Ideellt engagemang förebygger ofrivillig ensamhet och och kan motverka psykisk och fysisk ohälsa genom att skapa delaktighet och meningsfulla sammanhang. Volontärbyrån har genom Svenska Postkodstiftelsen nu fått möjlighet att genom projektet Frivillighetskuren förebygga den ofrivilliga ensamheten bland personer över 65 år. Projektets syfte är underlätta för äldre att hitta rätt sammanhang och engagera sig ideellt.

Frivillighetskuren

Under åren 2019-2021 fick Volontärbyrån stöd av Postkodstiftelsen för att driva projektet Frivillighetskuren. Projektet syfte var att minska och förebygga den ofrivilliga ensamheten genom att skapa bättre förutsättningar för personer över 65 år att hitta in i ett ideellt engagemang.

Vi behöver ta ensamhet på allvar

Den globala trenden är att människor lever allt längre liv, samtidigt som statistiken visar att det finns en utbredd problematik gällande äldres hälsa och välbefinnande. En avsaknad av mening och sammanhang skapar känslan av ensamhet, som i sin tur ofta leder till depressioner samt försämrad fysisk och psykisk hälsa. Något som har visat sig effektivt för att skapa mening är ideellt engagemang och projektet syftar till att förebygga att äldre blir ofrivilligt ensamma genom att underlätta för äldre att engagera sig ideellt.

Känslan av att vara ensam är sammankopplad med högre andel depressioner, självmord, mer frekventa vårdbesök och ökade omsorgsbehov. Flertalet studier visar även tecken på att känslan av ensamhet påverkar den kognitiva förmågan och ökar risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt, stroke, demenssjukdom och att dö i förtid. Forskare har också jämfört ensamhet med andra kända hälsofaror och visat att ofrivillig ensamhet är en lika stor riskfaktor som rökning och till och med en större riskfaktor än fetma eller fysisk inaktivitet.

Nio av tio volontärer känner större meningsfullhet i tillvaron

Varje år gör Volontärbyrån en undersökning bland volontärer för att förstå deras drivkrafter och motivation. Rapporten Volontärbarometern som bygger på undersökningen visar att ett ideellt engagemang betyder mycket för den enskilda individen, och ger mycket tillbaka. Personer som engagerar sig känner sig behövda och nio av tio känner en större meningsfullhet i tillvaron. Dessutom upplever de flesta att de får nya vänner och har roligt tillsammans med andra. Därför vill vi genom projektet Frivillighetskuren hjälpa fler äldre att hitta in i ett ideellt engagemang för att på så sätt vaccinera mot ensamhet. 

Sex av tio äldre är ofrivilligt ensamma

"I förhållande till den svenska situationen bör vi betrakta och motarbeta den ofrivilliga ensamheten som en folksjukdom. Detta arbete blir särskilt viktigt i förhållande till vår växande äldre befolkning, där allt fler äldre riskerar att känna sig ensamma", säger Calle Norling, projektledare för Frivillighetskuren.

Om projektet

Frivillighetskuren har som mål att bryta social isolering och ofrivillig ensamhet genom att underlätta för personer över 65 att engagera sig ideellt. I uppdraget ingår att göra en kartläggning  av äldres ideella engagemang och att skapa insatser och tekniska möjligheter för fler att ta del av det utbud av volontäruppdrag och ideella sammanhang som erbjuds i Sverige.
Projektet har fått stöd av Svenska Postkodstiftelsen och pågår till slutet av oktober 2021. Läs gärna mer om Frivillighetskuren och Postkodstiftelsens andra projekt på postkodstiftelsen.se
Se tillgängliga uppdrag och engagera dig idag.

Resultat och sammanfattning

Projektet avslutades i oktober 2021 och vi kan konstatera att den projektplan som gjordes baserat på hur världen såg ut 2019 behövde revideras. Coronapandemin medförde att projekts målgrupp till stor del tvingades eller frivilligt valde att pausa sina engagemang på grund av att de tillhörde riskgruppen. Samtidigt skapade pandemin nya utmaningar och många organisationer gjorde sitt yttersta för att ställa om sin verksamheter istället för att ställa in dem. Vi gjorde allt vi kunde från vår sida för att hjälpa organisationer med omställningen och att få dem att digitalisera uppdrag och ge volontärer möjlighet att engagera sig på distans. Vi lade även mycket resurser på att sprida information om möjligheter att engagera sig och tog fram inspirationsfilmer och lyfte fram relevanta uppdrag för målgruppen.

Resultatet blev att vi under projektperioden nådde ut till ungefär 700 000 personer ur målgruppen via annonser, inlägg på sociala medier och omnämnanden i digitala och tryckta medier. Vår initiala målsättning var att få in 5000 intresseanmälningar till olika ideella uppdrag från målgruppen. Vid projektets slut hade vi fått in 4020 intresseanmälningar.  Även om vi inte nådde målsättningen på 5000 så bedömer vi att det är ett starkt resultat, givet pandemin som avsevärt försvårade för målgruppen att engagera sig. I jämförelse med föregående period så motsvarar antalet intresseanmälningar av målgruppen en ökning på 267 procent.

Sammantaget ser vi att projektets samtliga aktiviteter har bidragit till att inspirera fler äldre att ta steget till ett ideellt engagemang och att synliggöra möjligheter att engagera sig. På så sätt har äldre kunnat ta del av sociala sammanhang och aktiviteter som skapar viktiga vänskapsband, meningsfullhet och som leder till ökat välmående och bättre hälsa. Detta är mycket viktiga delar i att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre. Vi kommer fortsättningsvis att följa äldres engagemang och utvärdera webbutvecklingen och kommunikationens effekter över tid. 

Frågor om projektet

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till projektledare Calle Norling på [email protected] eller 070-5957781.
Du kan också ringa Volontärbyrån på 08-24 14 00 eller mejla [email protected]

Fler nyheter

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Unga killars engagemang i fokus för Volontärbyrån i Almedalen

Även i år är Volontärbyrån en av medarrangörerna till Civilsamhällesarenan i Almedalen. Civilsamhällesarenan anordnas av flera av Sveriges ledande civilsamhällesorganisationer och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Volontärbyrån arrangerar ett panelsamtal på temat Var är de unga männen? Och hur kan vi engagera dem?

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Gränsdragning mellan ideellt engagemang och lönearbete

Arvodering av ideella blir en allt vanligare fråga för föreningar. Men när vi väljer att arvodera volontärer finns det en risk att detta kan uppfattas eller misstas för ett anställningsförhållande. Om ni funderar på att arvodera tycker vi att ni ska fundera på varför. Volontärbyråns utgångspunkt är att ett ideellt engagemang är något en gör, på frivilligbasis utan att få någon ersättning för insatsen.