Svenskarna lägger allt mer tid på ideellt engagemang

Bilder

Det ideella engagemanget är påfallande högt och stabilt, och mer än hälften av den vuxna befolkningen engagerar sig ideellt. Dessutom har antalet timmar människor engagerar sig ökat, från 15 timmar i månaden i snitt till hela 18 timmar i månaden. Det visar den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola som släpptes nyligen.

Mer än varannan svensk är ideellt engagerad, och engagemanget i Sverige är stabilt och i internationella mått mätt exceptionellt stort. 51 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år har gjort minst en ideell insats under de senaste tolv månaderna, och bland de yngre mellan 16 och 24 år är det så många som 54 procent. Det vanligaste är att engagera sig kontinuerligt, och 60 procent engagerar sig från varje vecka till en eller ett par gånger i månaden. En knapp tredjedel engagerar sig några gånger per termin eller vid något enstaka tillfälle per år. De insatser som förekommer mest är administrativa eller praktiska uppgifter, något som hälften av alla engagerade ägnar sig åt. En tredjedel är engagerade i styrelseuppdrag, och en dryg fjärdedel har olika typer av ledaruppdrag. 

Allt fler engagerar sig under längre tid

Mer än var tredje person som engagerar sig ideellt har gjort så i mer än fem år, vilket är en ökning med mer än 10 procentenheter sedan 2009. Ett annat mått på omfånget i engagemanget i Sverige är i hur många organisationer personer engagerar sig. Hälften engagerar sig i en organisation, en tredjedel engagerar sig i två organisationer, och drygt 20 procent har så mycket som tre eller fler olika engagemang. När det kommer till motiv till engagemang visar studien att de som arbetat länge och många timmar är de som högst värderar att visa medkänsla och att göra något konkret, samt kunna förändra samhället genom sitt ideella arbete. Dessutom tycker de som engagerar sig mest i högre utsträckning än andra att alla har en moralisk skyldighet att någon gång arbeta ideellt.  

Ideellt engagemang skapar goda spiraler

En av förklaringarna till att engagemanget är så stabilt i Sverige kallar forskarna ”civilsamhällets infrastruktur”, alltså  att det finns ideella organisationer som erbjuder och organiserar engagemanget. Studien visar också att den som är ideellt engagerad tenderar i att i större utsträckning även skänka pengar eller att göra informella insatser, som att hjälpa grannar eller vänner. Detta kallar forskarna för ”det kumulativa medborgarskapet”.
Läs hela studien här. 

Fler nyheter