Kvinnojouren i Sundbyberg — Sundbyberg

Kvinnojouren i Sundbyberg söker styrelseledamot/suppleant

Beskrivning

Kvinnojouren i Sundbyberg grundades 2015 och är en idéburen ideell förening. Vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Kvinnojouren arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld genom att ge stöd till våldsutsatta kvinnor och genom att sprida kunskap om våld i nära relationer. Vår verksamhet styrs, bedrivs och utvecklas av styrelsen, verksamhetsansvarig samt av de volontärer som är aktiva i föreningen.

I dagsläget består stödverksamheten av jour ett antal tillfällen per vecka då våra volontärer tar emot stödsamtal via chatt, mejl och telefon, varav ett av tillfällena är juridisk rådgivning i frågor kopplade till våld i nära relation. Stödverksamheten sköts huvudsakligen av verksamhetsansvarig för Kvinnojouren.

Kvinnojourens styrelse består av ordförande, kassör, sekreterare, minst två ledamöter samt minst en suppleant. Alla ledamöter har olika ansvarsområden vilka styrelsen fördelar internt utifrån kompetens och intresse. Styrelsen har arbetsgivaransvar för anställd personal (verksamhetsansvarig och eventuella visstidsanställda).

Just nu söker vi ledamot och suppleant.

Styrelsens arbete är både strategiskt och operativt. Det innefattar bland annat att diskutera och ta beslut kring frågor inom verksamheten, till exempel anslagshantering, budget, marknadsföring, rekrytering, volontärutbildningar, med mera. Styrelsen fungerar även som arbetsgivare (anställd sedan 2020) och är ytterst ansvarig för verksamheten.

Uppdraget som ledamot/suppleant löper över ett år.

Minsta åtagande

Styrelsen har i regel ett möte per månad. Vid sidan av styrelsemöten har styrelsen också kontakt via mejl och telefon. Det är viktigt att du har ett driv och intresse för verksamheten. Vidare är det av yttersta vikt att du har möjlighet att avsätta tid för ditt uppdrag. Erfarenhet av styrelseuppdrag är fördelaktigt men inget krav.

När och var sker uppdraget

Styrelsemöten sker antingen fysiskt eller digitalt. Den nya styrelsen väljs vid årsmötet den 16 april 2024. Om du är intresserad av detta uppdrag ber vi dig skicka in en intresseanmälan senast den 10 mars 2024.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

  • När

    Helg, kväll

  • Typ av uppdrag

    Kontinuerligt uppdrag

Senaste uppdragen